Pravidla užití webu

Autorská práva

Provozovatelem a vlastníkem internetových stránek vykupautovraku.eu je MILATA s.r.o., se sídlem Dobrá 90, 739 51 Dobrá, IČO: 29452180, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka C, oddíl 54421, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen "Provozovatel").

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu v jakékoli podobě, v jakémkoli zpracování, uspořádání či v jakémkoli souboru, který Provozovatel umísťuje na stránkách vykupautovraku.eu. Bez souhlasu Provozovatele není dovoleno užívat stránky jinak než pro vlastní potřebu uživatele (a to jak v celku, tak jejich jednotlivé části). Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany Provozovatele. Přístup na stránky vykupautovraku.eu a jejich užití je bezplatné.

Práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito Pravidly užití internetových stránek vykupautovraku.eu (dále jen „Pravidla“). Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen "Uživatelé"). Uživatel vyjádří souhlas s Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z webových stránek Provozovatele.

Provozovatel si vyhrazuje právo přebírat některé z informací zveřejňovaných na stránkách vykupautovraku.eu z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné, přesto neodpovídá v žádném případě za správnost a aktuálnost těchto informací.

Tato Pravidla je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Pravidla užívání stránek vykupautovraku.eu jsou platná a účinná dnem jejich zveřejnění. Pravidla byla zveřejněna dne 2. 4. 2018.

 

Ochrana dat

Bezpečnost informací je pro Provozovatele velmi důležitá, proto jsou veškeré naše aktivity v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Pokud jsou osobní údaje předávány a zpracovávány třetími stranami, tak pouze v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů a na základě smlouvy o zpracování osobních údajů s garancemi organizačně-technického zabezpečení osobních údajů na straně zpracovatele. Provozovatel jasně definuje účely zpracování osobních údajů a třetí strany nesmí osobní údaje použít k jiným účelům. 

 

Odkazy na jiné stránky

Internetové stránky vykupautovraku.eu obsahují odkazy na jiné stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit se zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných subjektů.

 

Změny v politice ochrany informačních aktivit

Provozovatel si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit svoji politiku ochrany informačních aktiv, přičemž aktuální stav bude vždy umístěn na těchto stránkách.

 

Chování uživatelů

Při používání internetových webových stránek vykupautovraku.eu je zakázáno zasahovat do jejich bezpečnosti, využívat je k přenášení škodlivých souborů a proniknout do jejich veřejně nepřístupných míst. V případě, že Uživatel poruší tento zákaz Provozovatele, je odpovědný za důsledky plynoucí z jeho jednání včetně škody, která by jeho jednáním mohla vzniknout.

 

Odpovědnost a právní příslušnost

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek jdou zcela k tíži Uživatele a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek budou projednávány místně příslušnými soudy v České republice v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

 

Kódy třetích stran

Na těchto internetových stránkách jsou využívány kódy od společností Google, které mj. analyzují návštěvnost a způsob užívání stránek. Provozovatel si vyhrazuje právo použít i jiné výslovně neuvedené kódy.

 

Session

Při procházení webů vykupautovraku.eu vyhodnocujeme tzv. sessions (návštěvy). Návštěva je skupina uživatelských interakcí s vykupautovraku.eu, které proběhnou během určité doby. Jedna návštěva může zahrnovat například několik zobrazení stránek, událostí, transakcí elektronického obchodu nebo samoobsluhy.

 

Obsah